Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim
Tablica ogłoszeń
Aktualności
Uczniowie
Przedszkole
Dokumenty
Ubezpieczenie
Pomocne strony
Sponsorzy i darczyńcy
Kadra Pedagogiczna
Pracownicy
Kontakt
Archiwum
Lista Projektów
Harmonogram konkursów
Plan lekcji klasa III
Plan lekcji klasa I
Zajęcia dodatkowe
Uroczystości i imprezy szkolne
Tablica ogłoszeń

   Ochrona danych osobowych

Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim z siedzibą przy ul. Kościelnej 1, 64-530 Gaj Wielki w świetle przepisów prawa (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , tzw. „RODO”) jest administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiada za ich wykorzystywanie i bezpieczeństwo. Przepisy prawa nakładają na nas obowiązek przekazania poniższych informacji.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

– przyjęcia dziecka do szkoły lub oddziału przedszkolnego

– realizacji zadań oświatowych,

– zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w czasie pobytu w szkole,

– umożliwienia dziecku korzystania z pełnej oferty szkoły,

– realizacji działań promocyjnych szkoły.

Podstawą prawną dla przetwarzania danych są:

– Państwa zgoda (art. 6 ust. 1a RODO) – np. pobierana przy okazji przetwarzania wizerunku Państwa dziecka lub innych danych, których przetwarzanie nie wynika wprost z przepisów prawa,

– przepisy prawa (art. 6 ust. 1c RODO) – są to ustawy: o systemie oświaty, o systemie informacji oświatowej, o samorządzie gminnym oraz akty wykonawcze do tych przepisów.

Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).

Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu, czyli zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji bez udziału człowieka.

Do zrealizowania wymienionych wyżej celów wymagamy danych, które pomogą nam Państwa zidentyfikować oraz danych np. o rozwoju psycho-fizycznym i stanie zdrowia dzieci. Ich zakres został ograniczony do niezbędnego minimum. Podanie niektórych danych jest obowiązkiem ustawowym (wynika z odrębnych przepisów), a podanie części danych (np. gdy prosimy Państwa o zgodę na ich przetwarzanie) jest dobrowolne.

Dodatkowo odbiorcami tych danych mogą też być placówki pocztowe lub bankowe (pośrednicy w doręczaniu korespondencji lub pośrednicy w transakcjach płatniczych).

Nie pozyskujemy danych z innych źródeł, niż tylko od Państwa. Nie będziemy przekazywali tych danych poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy – kraje Unii Europejskiej, Norwegia, Liechtentein, Islandia).
Mogą Państwo złożyć do nas wniosek, dotyczący danych osobowych, o
– dostęp do swoich danych (art. 15 RODO)
– sprostowanie danych (art. 16 RODO)
– usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie (art. 17 RODO),
– ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO).

 

...............................................................            

Szanowni Rodzice

Prosimy o wpłacanie  części wyprawki dla przedszkolaków w kwocie 35,00 złotych
oraz przyniesienie chusteczek higienicznych i mokrych.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Rodzice
uprzejmie przypominamy, że do godziny 8.00 przyprowadzamy dzieci do przedszkola
oraz zgłaszamy ich nieobecność.
W wyjątkowych i sporadycznych przypadkach, po wcześniejszym zgłoszeniu,
istnieje możliwość przyprowadzenia dziecka na późniejszą godzinę

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
     
Szanowni Rodzice

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XXXI/204/16 Rady Gminy Kaźmierz w sprawie opłat za świadczenia udzielane w Przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kaźmierz, uchwala się co następuje :

 § 1. W przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kaźmierz zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin tj. w godzinach 8.00-13.00.

§ 2.1. Poza czasem wymienionym w § 1 świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kaźmierz za opiekę, naukę oraz wychowanie dla dzieci w wieku do 5 lat są odpłatne i wynoszę 1 zł (słownie : jeden zł) za każdą rozpoczętą godzinę zegarową zajęć dziecka w przedszkolu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Szanowni Rodzice !

Przypominamy, że bieżącą nieobecność dziecka w przedszkolu oraz uczniów korzystających ze stołówki można zgłaszać telefonicznie do godziny 8.00
lub w sekretariacie szkoły.

Planowane nieobecności w dniach następnych prosimy zgłaszać telefonicznie, w sekretariacie lub pisemnie
(formularze na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie )

 

Dziękujemy !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Dzieci przedszkolne przebywają pod opieką nauczyciela od godziny 7.00 do godziny 17.00

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tablica ogłoszeń
Aktualności
Uczniowie
Przedszkole
Dokumenty
Ubezpieczenie
Pomocne strony
Sponsorzy i darczyńcy
Kadra Pedagogiczna
Pracownicy
Kontakt
Archiwum